O konferenci

2. ročník konference doktorského studijního programu Architektura a stavitelství  a jeho hostů 2016

"Architektura a veřejný prostor - specifika, výzvy a limity"

Pořádá katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

dne 3. listopadu 2016 v místnosti B168 od 9:30 hod. (registrace od 8:45 hod.)

Cílem konference je vytvořit platformu pro předávání odborných znalostí, otevřít diskuzi mezi studenty doktorských oborů, akademickými pracovníky a odborníky z praxe. Konference bude prezentovat vědecké výsledky doktorských studijních oborů Architektura a stavitelství a Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví, z tohoto důvodu jsou voleny i specifické tematické okruhy:            

                  VEŘEJNÝ PROSTOR V SOUVISLOSTECH MĚSTSKÉ ZÁSTAVBY

                  VEŘEJNÝ PROSTOR V SOUVISLOSTECH VENKOVSKÉ ZÁSTAVBY A KRAJINY

                  VEŘEJNÝ PROSTOR VE VZTAHU K PRŮMYSLOVÉMU DĚDICTVÍ

                  VEŘEJNÝ PROSTOR A… KOMUNIKACE, UMĚLECKÉ AKTIVITY APOD.

Definice pojmu veřejný prostor není dodnes jednoznačná. Popis jeho vlastností a kvalit se odvíjí od toho, pracuje-li s tímto pojmem teoretik, praktikující architekt či urbanista, sociolog, politik, městská správa, developer, běžný občan atd. Společnými kritérii ale bývají: konkrétní místo je přístupné veřejnosti, má specifické prostorové kvality, funkční využití je otevřené potřebám veřejnosti a přináší jí nejrůznější benefity. Často velmi specifická podoba veřejných prostor v daném časovém období může informovat o stavu společnosti - jeho podoba tedy vypovídá o daleko širších otázkách. Otázky k diskuzi jsou tak zejména: význam a role veřejného prostoru v kontextu udržitelného rozvoje sídelní struktury a společnosti, topografie a typologie veřejného prostoru, jeho tvorba, rozvoj a regenerace.

Cílem konference je pojednat i o výzvách i limitech zaniklých, existujících či plánovaných veřejných prostor, které jsou specifické zejména ve vztahu k industriálnímu i vesnickému prostředí - zde v současné době pociťujeme vlivem mnoha probíhajících změn jeho citelnou ztrátu a toto téma je zde nanejvýše aktuální.

Příspěvky mohou mít charakter teoretický, či se může jednat o rozbor a analýzu případové studie. Šablona bude zaslána. Součástí programu konference je posterová sekce.

Výstup konference: tištěná recenzovaná publikace vybraných příspěvků. Publikace bude obsahovat rozšířené anglické summary a soupis bibliografie. Posterové prezentace budou uveřejněny na webové stránce konference.

Jednacím jazykem konference je čeština a slovenština.

Konference vzniká za podpory grantu SVK 07/16/F1 z prostředků ČVUT na specifický výzkum.